Политика конфиденциальности SIA "EUROLOGI"

SĪKDATŅU (COOKIES) POLITIKA

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes (turpmāk tekstā COOKIES) ir sīkas informācijas vienības, ko pārlūkprogramma saglabā jūsu datorā apmeklējot mūsu vietni. Mēs izmantojam COOKIES savā vietnē.

Kāds ir sīkdatņu nolūks?

Mēs izmantojam COOKIES, lai saglabātu jūsu uzstādījumus un izvēlnes. Jūs varat atteikties no COOKIES saglabāšanas savā pārlūkprogrammā. Lielākoties, instrukcija kā nomainīt pārlūkprogrammas uzstādījumus atrodama rīkjoslā, zem „palīdzība”. Lai gan pēc tam jūs tāpat varēsiet apmeklēt vietni, iespējams, ka gadījumā, ja sīkdatnes nav akceptējušas konkrētus pakalpojumus vai daļas, vietne nedarbosies pilnvērtīgi. COOKIES noraidīšana ierobežo mūsu vietnes un tās pakalpojumu izmantošanu. Ar jūsu atļauju mēs saglabājam jūsu datorā izsekošanas COOKIES.

Mēs izmantojam COOKIES, lai atcerētos, kurās lapās esat izveidojuši savu profilu. Šis profils nav saistīts ar jūsu vārdu, adresi, e-pastu vai cita veida personīgo informāciju.

Vai COOKIES atpazīst mani?

Nē. COOKIES nereģistrē ne jūsu vārdu, ne adresi, ne vecumu vai citu veida personīgo informāciju. Tās tikai atceras jūsu izvēlnes un intereses atkarībā no tā, kādi bijuši jūsu apmeklējuma vēsture mūsu vietnē.

Funkcionālās un nefunkcionālās COOKIES

Pastāv funkcionālās un nefunkcionālās COOKIES. Funkcionālās COOKIES nepieciešamas, lai vietne darbotos korekti vai pārliecinātos, ka vēlamā informācija tiek atainota pietiekami ātri un precīzi ikreiz, kad jūs apmeklējat mūsu vietni. Piemēram, jums nav jāievada detalizēta informācija par sevi, jānorāda sava izvēle vai jāmaina uzstādījumi katru nākamo apmeklējuma reizi. Nefunkcionālās COOKIES informē mūs par apmeklētāju skaitu vietnē un to, kā apmeklētāji izmanto mūsu vietni. Šo informāciju mēs varam izmantot lai uzlabotu vietnes darbību. Šī informācija automātiski pazūd tiklīdz jūs aizverat pārlūkprogrammu vai saglabājas datorā līdz pat 12 mēnešiem pēc pēdējā apmeklējuma.

Funkcionālās COOKIES:

 • atceras jūsu reģistrēšanās informāciju
 • garantē jūsu reģistrēšanās informācijas drošību
 • garantē vienveidību apmeklējot vietni

Nefunkcionālās (analīzes) COOKIES:

 • veic vietnes apmeklētāju uzskaiti
 • reģistrē kā apmeklētāji izmanto vietni
 • uzlabo vietnes darbību
 • uzlabo jūsu kā lietotāja pieredzi vietnē

Svarīgi: Ziņojumi, kurus jūs sūtat izmantojot interneta pakalpojumus var tikt pārķertas tīklā. Kamēr ziņa nav nonākusi līdz mums – mēs nespējam garantēt konfidencionalitāti.

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Definīcijas

Pārzinis - Jūsu Personas datu Pārzinis ir EUROLOGI , kurai esat iesniedzis savus personas datus, pamatojoties uz līgumattiecībām vai pirmslīgumiskām attiecībām, vai arī kuras Pakalpojumus jūs (vai tā juridiskā persona vai veidojums, kuras patiesais labuma guvējs jūs esat) plānojat izmantot.).

EUROLOGI: Jebkura EUROLOGI piederoša juridiska persona vai filiāle.

Pakalpojums: Jebkurš EUROLOGI ­sniegts pakalpojums

Personas dati: jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu

Personas datu apstrāde: jebkāda ar personas datiem veikta darbība, piemēram, datu vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, piekļuve, pārveidošana, dzēšana, izpaušana, nodošana, ierobežošana un citas darbība

Klients Fiziska persona vai “Jūs”, kura izmanto vai ir paudusi nodomu izmantot Pakalpojumu. VDAR Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula

Klienta dati: jebkāda informācija par klientu, tajā skaitā klienta personas dati un jebkāda konfidenciāla informācija par klientu

Sensitīvi personas dati: personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi.

2. Klientu personas datu apstrāde

Mēs vēlamies piedāvāt Jums piemērotākos produktus un pakalpojumus. Lai to izdarītu, mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Procesa caurskatāmība un datu privātums mums ir svarīgs, tāpēc gribam, lai Jūs zinātu, kā un kāda iemesla dēļ mēs krājam un analizējam Jūsu datus.

Kā mēs apstrādājam personas datus

Mēs krājam dažādus datus, sākot ar informāciju par personas identitāti un beidzot ar informāciju par Jūsu ienākumiem un saistībām. Mēs to uzkrājam tad, ja Jūs piesakāties mūsu pakalpojumiem un produktiem vai jau tos izmanto, vai ja sazināties ar mums.

Mēs apstrādājam Jūsu datus, piemēram, tāpēc, lai sniegtu savus pakalpojumus, izpildītu regulatora prasības vai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus. Mēs neuzglabājam Jūsu datus ilgāk, nekā nepieciešams mūsu pakalpojumu sniegšanai. Vairumā gadījumu mums jāievēro likumi un noteikumi, kas regulē konkrēto uzkrāto datu glabāšanu.

Jūs esat savu personas datu īpašnieks, un mēs gribam, lai Jūs zinātu, ka mēs cienām Jūsu privātumu. Tāpēc esam atjaunojuši savu Privātuma politiku. Varat sazināties ar mums katrā laikā, ja rodas jautājumi.

SIA "EUROLOGI " (turpmāk arī “mēs”, “mūsu”, “EUROLOGI ” vai “mums”), veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt personu datu privātumu. EUROLOGI veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), kā arī attiecīgie valsts tiesību akti. Šajā Privātuma politikā vispārīgi aprakstīts veids, kādā mēs apkopojam, koplietojam un aizsargājam personas datus. Papildu informācija par personas datu apstrādi ir iekļauta līgumos un citos ar Pakalpojumu sniegšanu saistītos dokumentos.

3. Vispārīga informācija

Kādos gadījumos šī Privātuma politika tiek piemērota? Šī Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad jūs izmantojat, esat izmantojis vai esat paudis nodomu vai interesi izmantot EUROLOGI pakalpojumus. Tā attiecas arī uz gadījumiem, kad jūs esat netieši saistīts ar kādu Pakalpojumu (piemēram, kāds priekš Jums ir iegādājies Pakalpojumu). Tāpat tā attiecas uz gadījumiem, kad attiecības ir nodibinātas vēl pirms šīs Privātuma politikas stāšanās spēkā, kā arī, ja jūs esat sniedzis un/vai EUROLOGI iegūst jūsu Personas datus.

Kādi mani Personas dati tiek apstrādāti? Precīzs apstrādājamo Personas datu kopums ir atkarīgs no Pakalpojumu veida un attiecībām ar EUROLOGI. EUROLOGI pamata darbība saistīta ar logu uzstādīšanas Pakalpojumu sniegšanu. Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai nodrošinātu un uzlabotu šos Pakalpojumus. Turklāt EUROLOGI apstrādā arī savu korporatīvo, privāto klientu un piegādātāju pārstāvju personas datus. Mūsu apkopotie un apstrādātie Personas dati ietver šādu informāciju: - identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, otrs vārds, personas kods (nacionālais identifikācijas numurs, klienta identifikācijas numurs, darbinieka kods), dzimšanas datums, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, kontaktinformācija, piemēram, dzīvesvietas adrese vai adrese saziņas nolūkiem, korespondences adrese, tālruņa numurs (piemēram, fiksētais un mobilais numurs), e-pasta adrese, saziņas valoda; - digitālie identifikācijas dati, piemēram, sociālo mediju vai Skype personas identifikators.

Kādā veidā EUROLOGI vāc manus Personas datus? Pamatā EUROLOGI iegūst Personas datus tieši no personas, uz kuru šie dati attiecas. Piemēram, ja jūs:

 • piesakāties Pakalpojumu saņemšanai;
 • sazināties ar EUROLOGI (piemēram, apmeklējat mūsu tīmekļa vietni), vai kādu citu iemeslu dēļ sniedzat EUROLOGI savu kontaktinformāciju;
 • parakstot dažādus līgumus, kuros otra līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses pārstāvis var nebūt Klients (piemēram, līgums, vienošanās, kas noslēgta ar juridisku personu, norādot kontaktpersonu vai pārstāvju datus). EUROLOGI uzņēmuma ietvaros visām EUROLOGI struktūrvienībām ir piekļuve Personas datiem, kas atklāti EUROLOGI , ciktāl šāda piekļuve nepieciešama administratīviem nolūkiem vai arī EUROLOGI leģitīmajās interesēs. Mēs iegūstam jūsu Personas datus no citiem ārējiem avotiem, piemēram, publiskiem un privātiem reģistriem, citiem uzņēmumiem un valsts iestādēm, ja tas ir mūsu leģitīmajās interesēs vai arī piemērojamajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
 • Mēs apkopojam datus (sīkdatnes) par lietotāju saskarsmi ar mūsu tīmekļa vietnēm un lietotnēm

4. Kādēļ EUROLOGI apokopo un apstrādā manus Personas datus?

Pirmkārt un galvenokārt, jūsu Personas dati mums ir nepieciešami, lai mēs varētu jums sniegt Pakalpojumus. Noteikti Personas dati mums vienmēr būs nepieciešami neatkarīgi no jūsu izvēlētā Pakalpojuma, piemēram, jūsu identifikācijas dati vai kontaktinformācija, saziņas valodas izvēle u.tml. Tomēr dažiem Pakalpojumiem, to rakstura dēļ būs nepieciešama papildu informācija.

Dati par to, kā lietotājs izmanto mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, tiek apkopoti statistikas nolūkos, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, un parādītu pielāgotu saturu.

5. Reklāma un tiešais mārketings

Kas saņem EUROLOGI reklāmas un tiešā mārketinga paziņojumus? Mūsu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumi (piemēram, par mūsu Pakalpojumiem un saistītām kampaņām) tiek nosūtīti Klientiem, kuri ir piekrituši saņemt tiešā mārketinga un reklāmas piedāvājumus no EUROLOGI . Šādi Klienti saņem EUROLOGI piedāvājumus un tiešā mārketinga paziņojumus, izmantojot izvēlētos saziņas kanālus. EUROLOGI var piedāvāt savus Pakalpojumus esošajiem Klientiem, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm.

Kā es varu sniegt savu piekrišanu reklāmas un tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai? Klienti var sniegt savu piekrišanu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanai, parakstot tiešā mārketinga piekrišanas veidlapu vai pieprasot tiešā mārketinga ziņojumus ar mums noslēgta līguma ietvaros. Klienti, kuri jau saņem tiešā mārketinga ziņojumus no mums, arī turpmāk pēc VDAR stāšanās spēkā saņems šādus ziņojumus.

Kāda veida reklāmas un tiešā mārketinga aktivitātes veic EUROLOGI? EUROLOGI izsūta piedāvājumus un tiešā mārketinga ziņojumus. Pakalpojumi un produkti var tikt reklamēti arī dažādos EUROLOGI organizētos klientu pasākumos.

Vai es varu iebilst pret manu Personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkiem? Klientiem ir tiesības jebkurā laikā bez maksas iebilst pret viņu Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar EUROLOGI struktūrvienību, kuras tiešā mārketinga materiālus vairs nevēlaties saņemt. Klienti var atteikties no mūsu piedāvājuma, kā arī jebkuru citu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanas, izmantojot e-pasta ziņojumā norādīto saiti vai sekojot citām norādēm, kas sniegtas tiešā mārketinga ziņojumā.

6. Personas datu koplietošana un to aizsardzība

Kas var piekļūt maniem Personas datiem? Jūsu Personas datiem EUROLOGI ietvaros var piekļūt tikai tās personas, kurām tas ir atļauts, tāpat jūsu Personas datiem var piekļūt EUROLOGI piesaistītas trešās personas, kā arī citas personas, kurām šādu piekļuvi nosaka vai atļauj normatīvie akti. Ja Personas datu Apstrādi EUROLOGI uzdevumā veic trešās personas, EUROLOGI piesaista tikai tādas trešās personas, kuras sniedz pietiekamas garantijas tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanai, lai Apstrāde atbilstu VDAR un piemērojamo tiesību aktu prasībām un tiktu nodrošināta jūsu tiesību aizsardzība. Apstrādes darbības, kuras veic apstrādātāji (trešās personas), vienmēr reglamentē Privātuma un datu apstrādes līgums vai citi īpaši nosacījumi, par kādiem vienojas EUROLOGI un šāds apstrādātājs.

Kādā veidā EUROLOGI aizsargā manus Personas datus? Lai pasargātu jūsu Personas datus no neatļautas piekļuves, nelikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejauša zuduma, pārveidojumiem vai iznīcināšanas, mēs veicam atbilstošus pasākumus piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei. Šādi pasākumi ietver tehniskos pasākumus, piemēram, atbilstošu datorsistēmu izvēle un konfigurācija, attiecīgo savienojumu drošības nodrošināšana, datu un datņu aizsardzība, kā arī organizatoriskus pasākumus, piemēram, piekļuves ierobežošana šādām sistēmām, datnēm un objektiem.

7. Jūsu tiesības attiecībā uz Personas datu apstrādi

Kādas ir manas tiesības? EUROLOGI vēlas nodrošināt, ka Personas datu Apstrāde ir godīga un pārredzama, un visas no piemērojamajiem tiesību aktiem izrietošās personas tiesības ir vienmēr īstenojamas. Jo īpaši jums ir:

 • tiesības piekļūt jūsu Personas datiem, kurus EUROLOGI apstrādā. Pēc jūsu pieprasījuma EUROLOGI : apstiprina, vai ar jums saistīti Personas dati tiek apstrādāti, un sniedz informāciju par Apstrādes nolūkiem, Personas datu kategorijām un Personas datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam Personas dati ir izpausti; informē jūs par Apstrādē esošajiem Personas datiem un pieejamo informāciju par to avotiem; sniedz informāciju par Personas datu automatizētās apstrādes loģiku automatizētu lēmumu gadījumā.
 • tiesības pieprasīt veikt labojumus neprecīzos Personas datos; ja Personas datu Apstrādes pamatā ir piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu, neskarot uz piekrišanas pamata veiktās Apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas;
 • tiesības saņemt Apstrādātos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī noteiktos apstākļos tiesības nosūtīt Personas datus citam Pārzinim;
 • noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt jūsu Personas datu dzēšanu vai to Apstrādes ierobežošanu;
 • jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai Latvijā.

Pēc Datu subjekta pieprasījuma Pārzinis 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniedz pieprasīto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu.

8. Cik ilgi EUROLOGI glabā Personas datus

Cik ilgi EUROLOGI glabā manus Personas datus? Personas dati tiek glabāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams. Personas datu glabāšanas laiku nosaka EUROLOGI, un tas ir atkarīgs no attiecīgā līguma un Personas datu Apstrādes pamata. Lai saņemtu vairāk informācijas par glabāšanas laiku un principiem, saskaņā ar kuriem mēs nosakām mūsu apstrādāto Personas datu glabāšanas laiku, lūdzu, sazinieties ar mums.

9. Nobeiguma noteikumi

Juridiskais apliecinājums un spēkā esamība Šī Privātuma politika nav juridiski saistošs līgums starp EUROLOGI un Klientu; tās ir mūsu Personas datu aizsardzības vadlīnijas. Tā kā mēs pastāvīgi uzlabojam un attīstām mūsu Pakalpojumus un tīmekļa vietnes, mēs varam laiku pa laikam veikt grozījumus mūsu Privātuma politikā. Šādu grozījumu rezultātā mēs nemazināsim jūsu tiesības. Būtisku izmaiņu gadījumā un, ja mēs uzskatīsim, ka tas ir saistoši, mēs jūs informēsim par izmaiņām ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms tās stājas spēkā, izmantojot EUROLOGI mājas lapu, pasta pakalpojumus, e-pastu, ziņojumos vai citā mūsu izvēlētā veidā. Privātuma politika ir pieejama pēc pieprasījuma arī mūsu klientu apkalpošanas vietās. Jums ir jautājumi? Ja jums ir jautājumi vai bažas saistībā ar EUROLOGI veiktu jūsu Personas datu apstrādi vai jūs vēlaties īstenot kādu no savām tiesībām, aicinām jūs sazināties ar mums pa tālruni, e-pastu vai rakstveidā https://www.eurologi.lv/lv/kontakti